اجزاء

عنوان تایپوگرافی

مثال: <h1> H1. عنوان بوت استرپ </h1>

H1. عنوان بوت استرپ

H2. عنوان بوت استرپ

H3. عنوان بوت استرپ

H4. عنوان بوت استرپ

H5. عنوان بوت استرپ
H6. عنوان بوت استرپ

عنوان نمایش

مثال: <p class="display-1"> Display 1 </p>

نمایش 1

نمایش 2

نمایش 3

نمایش 4

رنگ پس زمینه

مثال: <div class="bg-primary"> قالب نرم افزار و ساس لنـدریــک </div>

رنگ پس زمینه نرم افزار

مثال: <div class="bg-soft-primary"> قالب نرم افزار و ساس لنـدریــک </div>

رنگ متن

مثال: <div class="text-primary"> قالب نرم افزار و ساس لنـدریــک </div>
.text-primary
.text-secondary
.text-success
.text-danger
.text-warning
.text-info
.text-light
.text-white
.text-white-50
.text-dark

دکمه ها

مثال: <a href="#" class="btn btn-primary"> اولیه </a>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار اطلاعات خطر روشن تیره

دکمه های قرص

مثال: <a href="#" class="btn btn-pills btn-primary"> اولیه </a>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار اطلاعات خطر روشن تیره

دکمه نرم افزار

مثال: <a href="#" class="btn btn-soft-primary"> اولیه </a>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار اطلاعات خطر روشن تیره

دکمه های پیل سافت

مثال: <a href="#" class="btn btn-pills btn-soft-primary"> اولیه </a>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار اطلاعات خطر روشن تیره

طرح کلی دکمه ها

مثال: <a href="#" class="btn btn-outline-primary"> اولیه </a>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار اطلاعات خطر روشن تیره

دکمه ها طرح قرص

مثال: <a href="#" class="btn btn-outline-primary"> اولیه </a>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار اطلاعات خطر روشن تیره

آیکن دکمه ها

مثال: <a href="#" class="btn btn-icon btn-primary"><i data-feather="facebook" class="fea icon-sm"></i></a>

آیکن دکمه های خطی

مثال: <a href="#" class="btn btn-icon btn-outline-primary"><i data-feather="facebook" class="fea icon-sm"></i></a>

نمادهای قرص دکمه ای

مثال: <a href="#" class="btn btn-icon btn-pills btn-primary"><i data-feather="facebook" class="fea icon-sm"></i></a>

طرح کلی نمادهای قرص دکمه ای

مثال: <a href="#" class="btn btn-icon btn-pills btn-outline-primary"><i data-feather="facebook" class="fea icon-sm"></i></a>

اندازه دکمه

مثال: <a href="#" class="btn btn-primary btn-sm"> اولیه </a>
کوچک کوچک کوچک کوچک
مثال: <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg"> اولیه </a>
بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ

مدال ها

مثال: <span class="badge bg-primary"> اولیه </span>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار خطر اطلاعات روشن تیره

مدال های پیل

مثال: <span class="badge rounded-pill bg-primary"> اولیه </span>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار خطر اطلاعات روشن تیره

مدال سافت

مثال: <span class="badge bg-soft-primary"> اولیه </span>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار خطر اطلاعات روشن تیره

مدال سافتی پیل

مثال: <span class="badge rounded-pill bg-soft-primary"> اولیه </span>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار خطر اطلاعات روشن تیره

مدال لینک

مثال: <a href="#" class="badge bg-primary"> اولیه </a>
اولیه ثانویه موفقیت اخطار خطر اطلاعات روشن تیره

هشدار

مثال: <div class="alert alert-primary" role="alert"> یک هشدار اولیه ساده - آن را بررسی کنید! </div>

لینک های هشداری

مثال: <div class="alert alert-primary" role="alert"> یک هشدار اولیه ساده با <a href="#" class="alert-link"></a>. </div>

محتوای اضافی

رد کردن هشدار

مثال:
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
  <strong>آفرین!</strong> شما با موفقیت این پیام مهم هشدار را خواندید.
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="بستن"> </button>
</div>

هشدار پیشرفته

مثال:
<div class="alert alert-primary alert-pills" role="alert">
   <span class="badge rounded-pill bg-danger"> جدید </span>
   <span class="alert-content"> یک هشدار اولیه مدرن - آن را بررسی کنید! </span>
</div>

هشدار رئوس مطالب پیشرفته

مثال:
<div class="alert alert-outline-primary alert-pills" role="alert">
   <span class="badge rounded-pill bg-danger"> جدید </span>
   <span class="alert-content"> یک هشدار اولیه مدرن - آن را بررسی کنید! </span>
</div>

آکاردئون ها

تعداد زیادی از معابر لورم اپیسون در دسترس است ، اما اکثر آنها به نوعی دچار تغییر شده اند.

تعداد زیادی از معابر لورم اپیسون در دسترس است ، اما اکثر آنها به نوعی دچار تغییر شده اند.

تعداد زیادی از معابر لورم اپیسون در دسترس است ، اما اکثر آنها به نوعی دچار تغییر شده اند.

تعداد زیادی از معابر لورم اپیسون در دسترس است ، اما اکثر آنها به نوعی دچار تغییر شده اند.

کارت ها

کارت عمودی
<div class="card shadow rounded border-0 overflow-hidden>
   <img src="images/blog/01.jpg" class="img-fluid" alt=">
   <div class="card-body">
     <h5 class="card-title">لنـدریــک : قالب چند منظوره شرکتی و نرم افزار</h5>
     <p class="text-muted mb-0">به دلیل استفاده گسترده از آن به عنوان متن پر کننده برای طرح بندی, غیرقابل خواندن از اهمیت زیادی برخوردار است</p>
   </div>
</div>
لنـدریــک : قالب چند منظوره شرکتی و نرم افزار

به دلیل استفاده گسترده از آن به عنوان متن پر کننده برای طرح بندی, غیرقابل خواندن از اهمیت زیادی برخوردار است

ادامه مطلب
لنـدریــک : قالب چند منظوره شرکتی و نرم افزار

به دلیل استفاده گسترده از آن به عنوان متن پر کننده برای طرح بندی, غیرقابل خواندن از اهمیت زیادی برخوردار است

ادامه مطلب
کارت افقی
<div class="card shadow rounded border-0 overflow-hidden>
   <img src="images/blog/01.jpg" class="img-fluid" alt=">
   <div class="card-body">
     <h5 class="card-title">لنـدریــک : قالب چند منظوره شرکتی و نرم افزار</h5>
     <p class="text-muted mb-0">به دلیل استفاده گسترده از آن به عنوان متن پر کننده برای طرح بندی, غیرقابل خواندن از اهمیت زیادی برخوردار است</p>
   </div>
</div>
...
لنـدریــک : قالب چند منظوره شرکتی و نرم افزار

این یک کارت گسترده تر است که دارای متن پشتیبانی در زیر است به عنوان یک ماده اصلی برای محتوای اضافی. این محتوا کمی طولانی تر است.

آخرین بروزرسانی 3 دقیقه قبل

فرم ها

چک باکس

دکمه های رادیو

دکمه سوئیچ

فرم انتخاب جعبه

مشترک شدن فرم

گوگل مپ

آواتارهای پیش فرض

مثال: <img src="images/home/01.jpg" class="img-fluid avatar avatar-ex-sm rounded">

آواتارهای دایره ای

مثال: <img src="images/home/01.jpg" class="img-fluid avatar avatar-ex-sm rounded-circle">

نوار پیشرفت

مثال:
<div class="progress-box">
   <h6 class="title text-muted"> Progress</h6>
   <div class="progress">
     <div class="progress-bar position-relative bg-primary" style="width:84%;">
       <div class="progress-value d-block text-muted h6">84%</div>
     </div>
   </div>
</div>
وردپرس
84%
PHP / MYSQL
75%
آنگولار / جاوااسکریپت
79%
اچ تی ام ال
95%

راهنمایی

مثال: <a href="#"class="btn btn-primary me-2 mb-2" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="Top Tooltip" alt=""> Top Tooltip </a>
بالا چپ پایین راست

مودال

جدول

# اول دوم سوم
1 مارک اوتو @mdo
2 جاکوب ناری @fat
3 هری پاتر @hpt

نقل قول ها

" تعداد زیادی از معابر لورم اپیسون در دسترس است ، اما اکثر آنها به نوعی دچار تغییر شده اند, با شوخ طبعی تزریق شده ، یا کلمات تصادفی که حتی کمی باورپذیر به نظر نمی رسند. "

آیکن ها

نمادهای پر

280+ نماد پر وجود دارد و می توانید تمام اطلاعات آیکون ها را از اینجا دریافت کنید: https://feathericons.com/

مثال: <i data-feather="mail" class="fea icon-sm"> </i>
آیکن های طراحی متریال

بیش از 4400+ آیکن طراحی متریال وجود دارد و می توانید تمام اطلاعات آیکون ها را از اینجا دریافت کنید: https://materialdesignicons.com/

مثال: <i class="mdi mdi-home"> </i>
آیکن های Flaticon

آیکن های Flaticon وجود دارد و می توانید تمام اطلاعات آیکون ها را از اینجا دریافت کنید: https://www.flaticon.com/packs/basic-icon

Iconscout (Unicons) آیکن های

1100+ Iconscout (Icons) آیکن های وجود دارد و می توانید تمام اطلاعات آیکون ها را از اینجا دریافت کنید: https://www.flaticon.com/packs/basic-icon

مثال:
<span class="h3 text-primary me-2">
  <i class="uil uil-0-plus"></i>
</span>
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب