بیشترین
همه جانبه
را با کتاب لندریک داشته باشید!

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

18 هزار تومان اکنون تماشا کنید

درباره کتاب

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

  • داده های خود را سازماندهی کنید
  • با هر تیمی کار کنید
  • تجزیه و تحلیل کسب و کار
  • همیشه همگام باشید
  • تجزیه و تحلیل جاسازی شده
کریستینا مورفی

خودکار

نویسنده باتجربه

این مورد زمانی لازم است که ، برای متن هنوز در دسترس نیست.

بازگشت پول

این مورد زمانی لازم است که ، برای متن هنوز در دسترس نیست.

محتوای نوآورانه

این مورد زمانی لازم است که ، برای متن هنوز در دسترس نیست.

قیمت گذاری کتاب

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

بهترین
کتاب الکترونیکی

4900 تومان

از یادگیری ماشین و پرداخت های جهانی گرفته تا مقیاس بندی تیم خود ، همه موارد را کاوش کنید.

چاپ

14000 تومان

از یادگیری ماشین و پرداخت های جهانی گرفته تا مقیاس بندی تیم خود ، همه موارد را کاوش کنید.

پی دی اف

9000 تومان

از یادگیری ماشین و پرداخت های جهانی گرفته تا مقیاس بندی تیم خود ، همه موارد را کاوش کنید.

دیگر کتاب های ما

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

work-image
ماکت آیفون
16000 تومان
work-image
ماکت آیفون
16000 تومان
work-image
ماکت آیفون
16000 تومان
work-image
ماکت آیفون
16000 تومان
work-image
ماکت آیفون
16000 تومان
work-image
ماکت آیفون
16000 تومان
work-image
ماکت آیفون
16000 تومان

کتاب پیش رو

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب